Kysymykset ja vastaukset

Tervetuloa Planagoon!

Onneksi olkoon, olet nyt aloittanut taloutesi suunnittelun

  • 1. Vasemmalla näet tavoitteesi ja taloudellisen tilanteesi pitkälle tulevaisuuteen. Keltainen käyrä näyttää käteisen määrän, vihreä varallisuutesi arvon kehityksen ja punainen velkojesi määrän.
  • 2. Seuraavaksi sinun kannattaa täydentää tulosi ja menosi sekä omat asumistietosi palveluun. Mikäli sinulla on myös muuta omaisuutta kuten esimerkiksi auto voit täydentää nämä tiedot varallisuus osioon. Näin saat tarkemman käsityksen tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteestasi.
  • 3. Täydennettyäsi tietosi voit helposti palata hankinnan suunnitteluun klikkaamalla ikonia graafilla. Näet nyt nopeasti miten haaveilemasi hankinnan toteutus onnistuisi sinulta.
  • 4. Lopuksi voit testata muutostestereillämme kuinka erilaiset muutokset taloudessasi vaikuttavat sinuun.
  • 5. Muista myös tallentaa tietosi palveluun niin voit palata suunnitelmaasi myöhemmin ja pystyt tekemään siihen muutoksia tarvittaessa.
  • 6. Jokaisen hankinnan kohdalla voit myös pyytää luotettavilta kumppaneiltamme tarjoukset. Tarjouspyyntö ei sido sinua mihinkään, mutta se auttaa sinua viemään tavoitettasi eteenpäin.
  • Toivomme palvelumme auttavan sinua tekemään jatkossa vain hyviä päätöksiä talousasioissa.

RealMatch Invest Oy1. REKISTERÖITYMINEN JA TUNNISTAUTUMISTIEDOT

Palvelua voi käyttää rekisteröitymättä ja anonyymisti. Käyttäjän luoman suunnitelman tallentamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Käyttäjän käyttäjätunnuksena toimii Käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite, ja Käyttäjä valitsee rekisteröitymisen yhteydessä salasanan Palveluun. Käyttäjä voi vaihtaa salasanan halutessaan. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja mahdollisten muiden lisätunnisteiden säilyttämisestä salassa siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa.

2. PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu koostuu Tulot ja Menot, Asuminen ja Varallisuus osioista, joissa on käyttäjään laskentaa varten tarvittavia teknisiä tietoja, joita käytetään Suunnittelugraafin piirtämisessä. Suunnittelugraafista käyttäjä näkee tavoitteensa toteutusaikataulun ja ikonia painamalla käyttäjä pääsee muokkaamaan tavoitteeseen liittyviä tietoa.

Palvelu on käyttäjälle ilmainen.

Palvelu voi sisältää erilaisia sijoittamiseen, rahankäyttöön ja investointien tekemiseen liittyviä yleisluonteisia työkaluja, analyysejä, vinkkejä, suosituksia ja muuta vastaavaa sisältöä, jonka tarkoitus on auttaa Käyttäjää hahmottamaan varallisuutensa kehitystä tulevaisuudessa. Palvelu ei kuitenkaan tarjoa eikä sisältöä tule pitää taloudellisena neuvonantona. Palvelu hyödyntää taloudellisia trendejä kuvaavia parametreja (sisältäen muttei näihin rajoittuen: korkotaso, asuntojenhinnat ja osakekurssit). Nämä parametrit ovat ennusteita ja arvioita, eivätkä välttämättä vastaa todellista tulevaa kehitystä.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja tekee investointipäätöksensä itse. RealMatch ei vastaa Palvelun sisällön tai käytettyjen parametrien virheettömyydestä tai soveltuvuudesta Käyttäjän tarpeisiin ja tilanteeseen. RealMatch ei vastaa mistään Käyttäjän taloudellisten päätösten seurauksista, vaikka näiden päätösten teossa olisi käytetty hyväksi Palvelun työkaluja tai sisältöä (mukaan lukien suosituksia ja vinkkejä). Asiakkaan ei tule tehdä taloudenpitoon tai investointeihin liittyviä johtopäätöksiä tai ratkaisuja yksinomaan Palvelun työkalujen tai sisällön avulla, vaan Käyttäjän tulee käyttää näiden päätösten tekemiseen Palvelun lisäksi taloudellisia neuvonantajia tai muita asiantuntijoita.

Palvelu voi sisältää toimituksellista aineistoa, sponsoroitua aineistoa ja mainontaa. Nämä erilaiset sisällöt on Palvelussa erotettu toisistaan.

Palvelun toimituksellinen sisältö on laadittu riippumattomasti. Mikäli toimituksellinen sisältö sisältää viittauksia tai suosituksia muihin palveluntarjoajiin, nämä viittaukset ja suositukset on tehty puhtaasti toimituksellisin perustein, eikä RealMatchilla ole taloudellista tai muuta intressiä näihin viittauksiin tai suosituksiin liittyen.

Palvelun sponsoroitu sisältö voi sisältää RealMatchin suosituksia tai viittauksia muihin palveluntarjoajiin. RealMatch voi saada välityspalkkion tai muun palkkion sponsoroituun sisältöön liittyen. Palvelun sisältämät mainokset ovat RealMatchista täysin riippumattomien kolmansien tahojen sisältöä. Palvelu kohdentaa sponsoroitua aineistoa ja mainontaa perustuen Käyttäjän Aineistoon ja Palveluun tallentamiin tietoihin.

Sponsoroidun aineiston tai mainonnan kautta tai muutoin Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä tilaamaan tai käyttämään kolmansien osapuolten tuotteita, palveluita ja aineistoa. RealMatch ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan markkinoivat tai toimittavat kolmannet osapuolet toimi RealMatchin puolesta. Kukin ulkopuolinen palveluntarjoaja vastaa omasta markkinoinnistaan, tuotteistaan, palveluistaan ja aineistostaan, ja sopimus tällaisten palveluntarjoajien palveluiden tai tuotteiden käytöstä syntyy suoraan Käyttäjän ja näiden palveluntarjoajien välille.

RealMatchilla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen toiminnallisuutta ja/tai sisältöä aika ajoin.

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja Käyttäjän omien henkilökohtaisen tietojen hallintaan ja analysointiin.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet eivät kuulu Palveluun. Käyttäjä vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja tietoturvasta, ja niihin mahdollisesti ajoittain tarvittavista muutoksista RealMatchin muuttaessa Palvelua näiden käyttöehtojen mukaan. Palvelua ei ole tarkoitettu Käyttäjän Palveluun tallentamien tietojen pysyvään säilyttämiseen, joten Käyttäjän tulee huolehtia Palveluun tallentamiensa tietojen tarvittavasta varmuuskopioinnista.

4. KÄYTTÄJÄN AINEISTO

Käyttäjä voi tallentaa Palveluun itseään koskevaa taloudellista tietoa liittyen esimerkiksi omaisuuteensa, sijoituksiinsa tai muihin olosuhteisiinsa (“Aineisto”). Käyttäjän Palveluun tallettamia tietoja ei näytetä Palvelun muille käyttäjille.

Käyttäjä vastaa itse Palveluun tallentamansa Aineiston virheettömyydestä ja oikeellisuudesta.

Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama Aineisto ei loukkaa hyvää tapaa, tekijänoikeuksia tai kenenkään kolmannen tahon muita oikeuksia taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai RealMatchin sääntöjä.

Käyttäjän antaa oikeuden Haavegallerian kautta jakamansa tiedon ja Aineiston hyödyntämiseen.

RealMatch voi koota Käyttäjien Aineistoon perustuvaa tilastollista tietoa. Tätä tietoa käytetään esimerkiksi relevanttien tilastotietojen esittämiseen Käyttäjälle. RealMatch huolehtii siitä, että RealMatchin tuottamat tilastot ovat täysin anonyymejä eivätkä sisällä tietoja, jotka voitaisiin yhdistää Käyttäjään.

5. PALVELUN YLLÄPITÄMINEN, VIKOJEN KORJAAMINEN JA TIETOTURVA

RealMatch pyrkii siihen, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä ilman katkoja. RealMatch ei kuitenkaan takaa Palvelun keskeytyksetöntä käyttöä. RealMatchilla on myös oikeus tehdä Palveluun ylläpitotoimia aika ajoin. RealMatch pyrkii minimoimaan sen ajan, jona Palvelu ei ole käytettävissä.

RealMatchilla on myös oikeus muuttaa Palvelun teknistä toteutusta ja käytön edellyttämiä teknisiä vaatimuksia (kuten tuetut selainversiot). RealMatch pyrkii ilmoittamaan muutoksista Käyttäjälle etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

RealMatch pyrkii varmistamaan, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän tietoihin Palvelussa. Palvelun käyttöön liittyvät muut tahot (esim. tietoliikennepalveluiden tarjoajat) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

RealMatch noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. VAHINKOJEN KORVAAMINEN

RealMatch ei vastaa mistään Käyttäjän taloudellisten päätösten seurauksista, vaikka näiden päätösten teossa olisi käytetty hyväksi Palvelun työkaluja tai sisältöä (mukaan lukien suosituksia ja vinkkejä). Käyttäjän ei tule tehdä taloudenpitoon liittyviä johtopäätöksiä tai ratkaisuja yksinomaan Palvelun työkalujen tai sisällön avulla. RealMatch suosittelee, että Käyttäjän tulee käyttää näiden päätösten tekemiseen Palvelun lisäksi taloudellisia neuvonantajia tai muita asiantuntijoita.

8. PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTYMINEN

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus ja lopettaa Palvelun käyttö. RealMatchilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi.

RealMatchilla on Käyttäjää kuulematta oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai estää Käyttäjän Aineiston käyttö, jos viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, tai RealMatchilla on muutoin syytä epäillä, että Käyttäjä käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, hyvän tavan tai lainsäädännön vastaiseen toimintaan, tai että Käyttäjän Aineisto on näiden käyttöehtojen, hyvän tavan tai lainsäädännön vastaista.

RealMatchilla on oikeus lopettaa koko Palvelun tai sen osan tuottaminen milloin tahansa. RealMatch pyrkii ilmoittamaan muutoksista Käyttäjälle etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

9. MUUT EHDOT

Palvelun kaikki tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat RealMatchilla tai muilla Palveluun tietoa tai materiaalia tuottavilla yhteistyökumppaneilla.

RealMatchilla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osana Palvelun tarjoamista koskevan liiketoiminnan siirtoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei Käyttäjällä ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.10.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi. RealMatch voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka RealMatch ilmoittaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita Käyttöehtoja, hänen on ilmoitettava siitä RealMatchille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu RealMatchin internet-sivustolla. Tällöin Käyttäjään ei sovelleta muuttuneita Käyttöehtoja ilmoituksesta lukien ja RealMatch voi irtisanoa Käyttäjän Palvelun välittömin vaikutuksin.

10. YLEISTÄ

RealMatch Invest Oy, osoite Itämerenkatu 5, 00180 HELSINKI, (edellä “RealMatch”) tarjoaa Planago.com -verkkopalvelua (jäljempänä “Palvelu”) Suomessa käyttäjilleen (edellä “Käyttäjä”) näiden käyttöehtojen mukaisesti (”Käyttöehdot” tai ”Sopimus”). Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot kun Käyttäjä aloittaa Palvelun käytön. Palvelu on tarkoitettu vain täysi-ikäisille henkilöille.


Partnereille

Planago tarjoaa yritykselle loistavan kanavan tavoittaa hankintaa suunnitteleva asiakas juuri silloin kun käyttäjällä on aito kiinnostus yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Käyttäjän ollessa valmis etenemään hankinnassaan ostohetkeen hän voi helposti ottaa yhteyttä yritykseen Planagon kautta. Näin yritys on mukana hankinnan suunnittelussa koko suunnitteluprosessin ajan aina ideointivaiheesta itse ostohetkeen saakka. Planago tuo siis yrityksellesi yhteydenottoja henkilöiltä, jotka ovat juuri sillä hetkellä suunnittelemassa yrityksesi tuotteen tai palvelun ostamista. Edullisten liidien lisäksi Planago tarjoaa maksutonta näkyvyyttä palvelussa, joten Planago on yritykselle todella edullinen ja riskitön kanava uusasiakashankintaan.

Ota yhteyttä sales@realmatchinvest.com niin kerromme sinulle lisää miten yrityksesi voi hyötyä yhteistyöstä Planagon kanssa.

Tietoa Planagosta

Planago on itsenäinen suomalainen internet palvelu, joka tarjoaa sinulle täysin uudenlaisen tavan tarkastella omaan talouteesi liittyviä asioita sekä suunnitella omia tulevaisuuden hankintojasi. Planago on käyttäjille ilmainen ja pystyt käyttämään palvelua täysin anonyymisti.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä auttaa sinua tuomaan nopeasti palveluun perustiedot, jonka jälkeen näet heti oman taloudellisen tilanteesi. Tämän jälkeen on omien hankintojen suunnittelu helppoa, kun samalla pystyt vertailemaan erilaisia vaihtoehtoja toisiinsa sekä arvioimaan hankintojen vaikutusta omaan taloudelliseen tilanteeseesi. Näin tulee samalla myös varmuus siitä missä vaiheessa hankinta kannattaa toteuttaa ja kuinka sen pystyy rahoittamaan.

Planago pitää sisällään myös Talouskoulun, joka auttaa sinua ymmärtämään mitä asioita kannattaa huomioida suunniteltaessa omaa taloutta sekä isoja hankintoja. Sisällön Talouskouluun tuottavat talousvalmennukseen erikoistunut itsenäinen valmennusyhtiö Varapuu sekä talousvalmentaja Terhi Majasalmi.